Im wcześniej rozpoczniesz przygotowania do przyszłorocznej matury, tym lepiej! Dlatego już dzisiaj podsumowujemy najistotniejsze kwestie dotyczące egzaminu maturalnego w 2023 roku. Oczywiście warto śledzić na bieżąco szczegółowe doniesienia dotyczące chociażby konkretnych dat przeprowadzenia egzaminu maturalnego za rok. Tymczasem już dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną pigułką informacji i odpowiedzi na najczęstsze pytania o maturę 2023.

Nowa Formuła matury 2023

Nową formułę matury od 2023 można streścić w następujących punktach:

 • obowiązkowo należy przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny);
 • obowiązkowe jest podejście do minimum czterech egzaminów pisemnych. Trzy na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego) oraz jeden na poziomie rozszerzonym. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
 • Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).
 • dodatkowo w formie pisemnej przystąpić można do matury rozszerzonej z następujących przedmiotów: historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, informatyka, historia sztuki, historia muzyki i filozofia;
 • wymagania egzaminacyjne zostały określone w lutym 2022 roku (o szczegółach można przeczytać na stronie CKE).

Zmiany w egzaminie maturalnym 2023

Najważniejsze zmiany

Ważną dla maturzystów zmianą jest wydłużenie czasu trwania poszczególnych egzaminów pisemnych. Od 2023 roku roku egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa 240 minut (aktualnie 170), a na poziomie rozszerzonym aż 210 minut (aktualnie 180). W przypadku matury z matematyki na obu poziomach czas egzaminu wyniesie 180 minut. Czas egzaminów z języka obcego nowożytnego nie ulegnie zmianie.

Ponadto aby zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym konieczne będzie uzyskanie 30% punktów. Jest to o tyle istotne, że według nowych zasad, obowiązkowo każdy maturzysta ma obowiązek przystąpienia do zdawania co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z matematyki

Zmiany w maturze z matematyki dotyczą poziomu podstawowego gdzie zrezygnowano z zadań, za rozwiązanie których można było uzyskać 5 albo 6 punktów, które zostaną zastąpione zadaniami o mniejszej punktacji. Dodatkowo spodziewać się można również większej liczby zadań otwartych, jak również całkowicie nowych typów zadań np. prawda / fałsz.

W arkuszu z matematyki na poziomie rozszerzonym pojawią się tylko zadania otwarte. Znikają natomiast zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania z kodowaną odpowiedzią.

Język polski

Egzamin maturalny 2023 uległ będzie miał nieco inną formułę niż w poprzednich latach. 

Zasady przeprowadzania matur w 2022 roku generalnie będą podobne do obowiązujących w tym roku . Większe zmiany pojawią się dopiero w 2023 roku.

Matura ustna

Egzamin ustny na maturze od 2023 ulega całkowitej zmianie w porównaniu do lat poprzednich. Trwać będzie 30 minut. Maturzysta ma mieć 15 minut do przygotowania się na odpowiedzi oraz 15 minut na odpowiedzi i rozmowę z komisją egzaminacyjną. Możliwe jest zdobycie maksymalnie 30 punktów.

Zdający maturę będzie losował zestaw 2 zadań:

 • zadanie 1. – (z listy zadań jawnych) zawiera pytania weryfikujące znajomość lektury obowiązkowej
 • zadanie 2. – dotyczy zagadnienia dotyczącego literatury lub innych dzieł sztuki albo języka; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego

Zadania jawne są publikowane na stronie CKE:

1) lista zadań na egzamin w 2023 r. są już dostępne, dostosowane do wymagań egzaminacyjnych (aneks z 25 lutego br.)

2) lista zadań na egzamin w 2024 r. będzie ogłoszona do 1 września 2022 r

Matura pisemna

Najważniejsze różnice w egzaminie maturalnym z języka polskiego to zmniejszenie liczby punktów (60 zamiast 70) oraz zmiana w punktacji z poszczególnych części egzaminu.

Dodatkowo w 2023 zmianie uległa również lista lekturo obowiązkowych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Z listy lektur obowiązkowych usunięte zostatały:

Lektury usunięte z egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy)

Dodatkowo z poziomu podstawowego na poziom rozszerzony przesunięto następujące lektury:

Lektury przesunięte z poziomu podstawowego na rozszerzony

Terminarz egzaminów maturalnych w 2023 roku

Poszczególne matury będą miały miejsce w terminach zbliżonych do tegorocznych. Dla przypomnienia były to:

 • od 4 do 23 maja – dla poszczególnych przedmiotów zdawanych w formie pisemnej;
 • od 10 do 23 maja – dla części ustnych;
 • terminy dodatkowe dla uczniów, którzy z uzasadnionych powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli podejść w pierwotnym terminie do egzaminów: od 1 do 16 czerwca;
 • termin poprawkowy – 21-22 sierpnia – dla tych, którzy przystąpili do wymaganych egzaminów oraz uzyskali maksymalnie z jednego z nich wynik niższy niż minimalnie wymagane 30 %.

Kto może zdawać maturę 2023?

Do matury w 2023 podchodzić będą zarówno uczniowie, którzy uczęszczali do 8-klasowych szkół podstawowych, a następnie do 4-klasowego liceum, ale również:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Harmonogram egzaminu maturalnego 2023

Część pisemna egzaminu maturalnego
MajGodzina 9:00Godzina 14:00
4czwartekjęzyk polski – pp*———-
5piątekjęzyk angielski – ppjęzyk francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp
6, 7 – sobota, niedziela
8poniedziałekmatematyka – ppjęzyk hiszpański – pr* język hiszpański – dj*
9wtorekjęzyk angielski – pr język angielski – djfilozofia – pr
10środawiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr język niemiecki – dj
11czwartekbiologia – prjęzyk rosyjski – pr język rosyjski – dj
12piątekmatematyka – prjęzyk francuski – pr język francuski – dj
13, 14 – sobota, niedziela
15poniedziałekchemia – prhistoria muzyki – pr
16wtorekgeografia – prjęzyki mniejszości narodowych – pp
17środajęzyk polski – prjęzyki mniejszości narodowych – pr
18czwartekhistoria – prjęzyk włoski – pr język włoski – dj
19piątekfizyka – prhistoria sztuki – pr
20, 21 – sobota, niedziela
22poniedziałekinformatyka – prjęzyk kaszubski – pr język łemkowski – pr język łaciński i kultura antyczna – pr
23wtorekgodz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzany w szkołach według indywidualnych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. W 2023 r. do matury ustnej mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest konieczny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Od 18 do 20 maja 2022 r.język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

Terminy deklaracji maturalnych

Deklaracja maturalna to dokument, który musi złożyć każdy licealista, który chce przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju. Zawiera ona informację o wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępną deklarację maturalną należy wypełnić i złożyć do dyrektora szkoły złożyć najpóźniej do 30 września 2022. Ostateczną deklarację należy złożyć do 7 lutego 2023

Jaki wynik należy uzyskać aby zdać egzamin maturalny?

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy:‎

 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej (w tym z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym)
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Zadania maturalne

Jeżeli zastanawiasz się jak wyglądają matury z przedmiotów podstawowych, spieszymy z wyjaśnieniem:

 • matematyka: czas na napisanie tego egzaminu wynosi 170 minut. Składa się on z 3 części: pytań zamkniętych (z 4 propozycjami odpowiedzi, przy czym tylko jedna z nich jest właściwa i otrzymujemy za nią 1 punkt), pytań otwartych (wymagana jest w nich odpowiedź i uzasadnienie, za każde pytanie można uzyskać 2 punkty), zadań otwartych wraz ze złożoną odpowiedzią ukazującą tok rozumowania, zastosowane sposoby liczenia itp. W tym przypadku uzyskujemy 4, 5 lub 6 punktów, w zależności od poziomu skomplikowania pytania.
 • język polski: egzamin trwa 240 minut. Pierwszy podzielony zostanie na dwie części: 1. Język polski w użyciu, 2. Test historycznoliteracki. Drugi arkusz to wypracowanie, nie krótsze niż 400 wyrazów na temat wybrany przez zdającego. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty (np. historyczne, biograficzne, polityczne, społeczne lub kulturowe).
 • język obcy: czas trwania egzaminu wynosi  120 minut. Zadania zamknięte to sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem i znajomości środków językowych. Kolejna część to wypowiedź pisemna w formie listu tradycyjnego bądź e-mail, ewentualnie dłuższy wpis na blogu czy forum internetowym.
Przedmiot
Czas trwania egzaminu
(poziom podstawowy)
Czar trwania egzaminu
(poziom rozszerzony)
Język polski240 min210min
Matematyka180 min180 min
Język obcy nowożytny120 min150 min
Język mniejszości narodowej210 min210 min
Biologia 180 min
Chemia 180 min
Filozofia 180 min
Fizyka 180 min
Geografia 180 min
Historia 180 min
Historia muzyki 180 min
Historia sztuki 180 min
Język łaciński i kultura antyczna 180 min
Wiedza o społeczeństwie 180 min
Informatyka 210 min
* czas trwania egzaminu wg danych na dzień 20.08.2022r.

CKE na swojej stronie internetowej bardzo szczegółowo informuje o możliwym kształcie poszczególnych matur. Oprócz przywoływanych uprzednio informatorów maturalnych, na stronie CKE znajdziemy także:

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych kursantów przygotowaliśmy dwa rodzaje kursów:

Zapraszamy do kontaktu z najbliższym oddziałem, najbliższe sobie miasto możesz znaleźć klikając w zakładkę Oddziały na górze strony..

Istnieje także możliwość organizacji kursów z innych przedmiotów – w tym celu skontaktuj się z naszą placówką w swoim mieście.

Korepetycje

Pomożemy Twojemu dziecku przyswoić nawet najtrudniejsze informacje i poprawić wyniki. Wiemy jakie techniki i metody stosować aby jak najefektywniej przyswajać wiedzę.

Kursy maturalne

Z myślą o maturzystach przygotowaliśmy specjalną ofertę kursów, które zapewnią najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Kursy ósmoklasisty

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu przygotowaliśmy specjalną ofertę kursów dla ósmoklasistów dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych.

Edukacja domowa

Podjąłeś decyzje o przeniesieniu swojego dziecka do systemu edukacji domowej. Nie jesteś pewien czy poradzisz sobie samodzielnie?

Doradztwo edukacyjne

Pomożemy Twojemu dziecku przyswoić nawet najtrudniejsze informacje i poprawić wyniki. Wiemy jakie techniki i metody stosować aby jak najefektywniej przyswajać wiedzę.

Zapisz się na darmową lekcję

Przygotowaliśmy dla Ciebie możliwość sprawdzenia nas! Wystarczy, że wypełnisz nasz formularz rejestracyjny.

W EDUN Korepetycje stawiamy na doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zindywidualizowany program edukacyjny oraz nowoczesne techniki nauczania.

Nasze zajęcia prowadzone są w przyjaznej, motywującej i bezstresowej atmosferze – codziennie udowadniamy, że nauka może być prawdziwą przyjemnością!

Zapisz się teraz!

  Jesteśmy obecni w całej Polsce

  Sprawdź w jakich miastach posiadamy nasze placówki. Wybierz miasto, w którym szukasz korepetycji i zapisz się on-line, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście.

  • Korepetycje Bielsko Biała Bielsko Biała
  • Korepetycje Ciechanów Ciechanów
  • Korepetycje Gdańsk ChełmGdańsk (Chełm)
  • Korepetycje KaliszKalisz
  • Korepetycje KatowiceKatowice
  • Korepetycje KętrzynKętrzyn
  • Korepetycje KielceKielce
  • Korepetycje KoninKonin
  • Korepetycje KrotoszynKrotoszyn
  • Korepetycje OlsztynOlsztyn
  • Korepetycje PiłaPiła
  • Korepetycje PruszkówPruszków
  • Korepetycje SanokSanok
  • Korepetycje SzczytnoSzczytno
  • Korepetycje ToruńToruń
  • Korepetycje Warszawa CentrumWarszawa Centrum
  • Korepetycje Warszawa BemowoWarszawa Bemowo
  • Korepetycje Warszawa MokotówWarszawa Mokotów
  • Korepetycje Warszawa TargówekWarszawa Targówek
  • Korepetycje Warszawa UrsusWarszawa Ursus
  • Korepetycje Warszawa UrsynówWarszawa Ursynów
  • Korepetycje Warszawa WilanówWarszawa Wilanów
  • Korepetycje ZamośćZamość

  Popularne tematy